VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné pro obchodní vztahy mezi společností VIOLA travel s.r.o., se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČ:27926940, a jejími zákazníky

Úvodní ustanovení
1. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Viola travel s.r.o., jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní kancelář Viola travel s.r.o.
2. Cestovní kancelář Viola travel s.r.o. jako pořadatel (§2523 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) prodává zájezdy výhradně na základě smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné potvrzení o zájezdu (§2525 z.č. 89/2012 Sb.)
3. Všeobecné obchodní podmínky pořadatele upravují, v souladu s obecně závaznou platnou právní úpravou a zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z platně uzavřené smlouvy. Tyto podmínky jsou součástí každé smlouvy, kterou uzavře pořadatel se zákazníkem, jejímž předmětem je prodej zájezdu ve smyslu z.č. 89/2012 Sb.

I. Účastníci smluvního vztahu
1. Účastníky smluvního vztahu jsou: a) pořadatel - VIOLA travel s.r.o., se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČ: 27926940, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 127023, a
b) zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba
II. Předmět a vznik smluvního vztahu
1. Předmětem smlouvy o zájezdu uzavřené mezi pořadatelem a zákazníkem jsou zájezdy ve smyslu § 2522 z.č. 89/2012 Sb.
2. Smluvní vztah mezi pořadatelem a zákazníkem vzniká na základě písemné smlouvy o zájezdu. Návrh této smlouvy, na základě zákazníkovi volby, vypracuje pořadatel. Zákazník je povinen se s obsahem návrhu seznámit, stejně jako s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, platným katalogem a platným ceníkem. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky, slovní sdělení obsažená v katalogu a údaje obsažené v ceníku.
3. K uzavření smlouvy dochází, pokud zákazník bez jakýchkoliv dodatků či odchylek akceptuje předložený návrh smlouvy a obě smluvní strany jej podepíší. Odkládací podmínkou účinnosti smlouvy je složení stanovené minimální zálohy na cenu zájezdu. Pokud zákazník neposkytne zálohu ve stanovené době, jejím uplynutím smlouva zaniká.
4. Svým podpisem smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, katalogem a ceníkem, že je převzal a že s těmito bezvýhradně souhlasí a uznává je. Pořadatel vydá zákazníkovy jeden stpodnikejnopis smlouvy o zájezdu, který je považován za potvrzení zájezdu.
5. Podpisem smlouvy o zájezdu se pořadatel zavazuje, že při splnění odkládací podmínky účinnosti smlouvy dle odst. 3 tohoto článku zabezpečí zákazníkovi zájezd, resp. objednané služby ve sjednané kvalitě a rozsahu.
6. Katalogy zájezdů a pobytů jsou vydávány s časovým předstihem. Proto si pořadatel vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy změnit údaje uvedené v katalogu. V takovém případě, liší-li se údaje ve smlouvě a v katalogu, je závazný pouze údaj ve smlouvě. 

III. Cena zájezdu
1. Cenou zájezdu se rozumí cena dle smlouvy. Případné slevy, vyhlášené pořadatelem po datu uzavření smlouvy o zájezdu nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.
2. Pořadatel je oprávněn do 21. dne před zahájením zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu. Cenu zájezdu je však oprávněn zvýšit pouze v případě, kdy dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot,
b) plateb spojených s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, nebo,
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%.
3. Písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu podle odst. 2 tohoto článku je pořadatel povinen odeslat zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen ve stanovené lhůtě rozdíl v ceně doplatit. Pokud zákazník nedoplatí pořadateli rozdíl mezi původní cenou a cenou nově stanovenou v dané lhůtě, poruší tím svou povinnost, což zakládá právo pořadatele na odstoupení od smlouvy a povinnost zákazníka zaplatit pořadateli odstupné dle článku IX. těchto Všeobecných obchodních podmínek.
4. Je-li pořadatel nucen zvýšit cenu zájezdu v souvislosti s vnějšími okolnostmi, tj. z jiných důvodů než důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy i výši nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit, pořadatel může určit pro odstoupení přeměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí. Při bezhotovostní platbě je zaplaceno řádně a včas, pokud je v poslední den

IV. Platební podmínky
1. Zákazník je povinen pořadateli zaplatit cenu zájezdu předem, ve lhůtě stanovené ve smlouvě o zájezdu.
2. Zákazník je povinen uhradit 30% z celkové ceny zájezdu v termínu stanoveném ve smlouvě o zájezdu. Doplatek je zákazník povinen doplatit v termínu stanoveném ve smlouvě o zájezdu, nejpozději však 30 dní před zahájením zájezdu. Pokud dojde k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu, je zákazník povinen zaplatit pořadateli 100% celkové ceny v termínu stanoveném ve smlouvě o zájezdu.
3. Platby se uskutečňují buď bezhotovostně (poukázáním na účet pořadatele) nebo v hotovosti v místě uzavření smlouvy. 

V. Práva a povinnosti zákazníka
1. K právům zákazníka patří:
a) právo na řádné poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy o zájezdu,
b) právo na dodatečné informace o zájezdu (§2529 z.č. 89/2012 Sb.), pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontakt pro případ nesnází,
c) právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny,
d) právo kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu za podmínek dle Čl. VIII.,
e) právo na reklamaci vad v souladu s Čl. X.,
f) právo na ochranu osobních dat,
g) právo na neprodlenou pomoc v nesnázích dle § 2541 z.č. 89/2012 Sb.,
h) právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném smluvním pojištění pořadatele pro případ úpadku,
i) právo postoupit smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu a písemně pořadateli oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo na změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet postup a podmínky dle odst. 2 písm. o) tohoto článku,
j) odvolat souhlas se zasílám obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. (dát do smlouvy)
2. K základním povinnostem zákazníka patří:
a) poskytnout pořadateli potřebnou součinnost k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb,
b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
c) nahlásit účast cizích státních příslušníků,
d) zaplatit cenu zájezdu v souladu s platebními podmínkami dle Čl. IV. těchto Všeobecných obchodních podmínek,
e) v případě odstoupení od smlouvy dle Čl. VIII. zaplatit pořadateli odstupné,
f) bez zbytečného odkladu sdělovat pořadateli své stanovisko k případným změnám Všeobecných obchodních podmínek a obsahu sjednaných služeb,
g) převzít od pořadatele doklady potřebné k čerpání poskytovaných služeb,
h) dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo nástupu) se všemi doklady požadovanými podle cestovních pokynů,
i) při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu, cizí státní příslušníci jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelstev jednotlivých zemí, kam cestují včetně zemí tranzitu, a potřebná víza si obstarat, v některých případech může být pořadatel s vyřízením nápomocen, splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodní zdravotnické předpisy,
k) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu,
l) dodržovat platnou legislativu země pobytu a respektovat odlišné kulturní zvyklosti, pořadatel nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník způsobil svou nezodpovědností, veškeré náklady takto vzniklé nese zákazník,
m) uhradit vniklou škodu, kterou způsobí v dopravním prostředku nebo v ubytovacím nebo jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné podle uzavřené smlouvy,
n) v případech, že zákazník využije své právo na oznámení změny v osobě účastníka zájezdu dle odst. 1 písm. i) tohoto článku je povinen oznámení učinit písemně a doručit na prodejní místo, kde uzavřel smluvní vztah a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné k uzavření smlouvy, a to že:
- souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu, a zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováváním jeho osobních údajů a
- splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě, pokud jsou tyto podmínky definovány ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu.
Změna v osobě zákazníka je vůči pořadateli účinná, doručí-li mu postupitel (původní zákazník) oznámení spolu s uvedeným prohlášením. Oznámení je včasné, je-li pořadateli doručeno alespoň sedm dní před zahájením zájezdu.
3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch třetích osob (§1767 z.č. 89/2012 Sb.) patří:
a) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s pořadatelem uzavřeli s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s dalšími informacemi, které od pořadatele obdrží, nebo na které je odkazováno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb
b) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník. 

VI. Práva a povinnosti pořadatele
1. K základním právům pořadatele patří zejména právo na úhradu ceny za služby poskytnuté zákazníkovi dle uzavřené smlouvy o zájezdu, právo odstoupit od smlouvy z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, právo na náhradu škody způsobené zákazníkem a právo využít data a informace poskytnuté zákazníkem s jeho souhlasem k dalším zpracování.
2. Pořadatel je povinen řádně, pravdivě, srozumitelně, úplně a včasně informovat zákazníka o všech mu známých skutečnostech důležitých pro sjednané služby.
3. Pořadatel není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec smlouvy a zaplacené ceny.
4. Pořadatel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku.
5. Pořadatel je povinen informovat zákazníka o totožnosti leteckého přepravce, jakmile je mu letecký přepravce znám.
6. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku pořadatele ze smlouvy o zájezdu není pořadatel povinen nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.  

VII. Změna smlouvy a její důsledky
1. Změna před zahájením zájezdu:
a) pokud je pořadatel nucen z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Takové změny je pořadatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na její změnu, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí (§ 2531 z. č. 89/2012 Sb.),
b) pořadatel je oprávněn zrušit zájezd nebo pobyt před jeho zahájením, pokud z jakýchkoli důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy,
c) odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodů a ve lhůtě podle písm. a) tohoto odstavce, nebo z důvodů zrušení zájezdu dle předchozího písmene b), má právo na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění, aniž by byl povinen platit odstupné.
d) u zájezdů jejichž realizace je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, si pořadatel vyhrazuje právo zájezd zrušit, jestliže stanoveného počtu zákazníků nebylo dosaženo do 30 dnů před zahájením zájezdu, písemnou informaci o zrušení zájezdu nebo pobytu je pořadatel povinen doručit zákazníkovi ve lhůtě nejméně 14 dní před dnem jejich zahájení.
2. Změny po zahájení zájezdu nebo pobytu:
a) Pořadatel je oprávněn provádět změny programu čí poskytovaných služeb zájezdu v průběhu zájezdu pouze z naléhavých důvodů, kdy sjednané služby nebo program nemůže dodržet.
b) Pokud pořadatel nemůže dodržet sjednaný program nebo služby, je povinen:
- zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně sjednaným podmínkám tak, aby zájezd mohl pokračovat,
- upravit cenu zájezdu v závislosti na uskutečněných změnách programu a služeb, pokud je důsledkem provedených změn snížení rozsahu a kvality sjednaných služeb a případný rozdíl v ceně vrátit zákazníkovi,
- vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu za služby, které mu vůbec nebyly poskytnuty a nebylo mu za ně poskytnuto náhradní plnění

VIII. Odstoupení od smlouvy
1. Pořadatel může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit z důvodu porušení povinnosti zákazníkem. Oznámení o odstoupení od smlouvy a uvedením důvodu zasílá pořadatel zákazníkovi písemně na jeho adresu bydliště/sídla, uvedenou ve smlouvě o zájezdu a účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení. Nelze-li odstoupení zákazníkovi doručit nebo zákazník doručení zmaří, nastávají účinky odstoupení dnem, kdy byla zásilka vrácena pořadateli jako nedoručená nebo kdy zákazník její doručení zmařil.
2. Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy činí zákazník písemně a to formou zápisu sepsaným za jeho osobní účasti v místě prodeje zájezdu nebo dopisem doručeným poštou či jiným prokazatelným způsobem na adresu tohoto prodejního místa.
3. Není-li důvodem pro odstoupení zákazníka od smlouvy poručení povinnosti pořadatele stanovené smlouvou nebo odstoupí-li pořadatel od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit pořadateli odstupné ve výši stanovené v Čl. IX. těchto Všeobecných obchodních podmínek a pořadatel je povinen vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy.  

IX. Odstupné
1. Výše odstupného je stanovena vždy skutečně vzniklými náklady (např. storno poplatky za již vystavené letenky) nebo podílem určeným v procentech z celkové ceny zájezdu podle uzavřené smlouvy nebo pevnou částkou připadající na osobu, podle druhu zájezdu a podle lhůty, ve které k odstoupení došlo. Za osobu se považuje zákazník i spolucestující, včetně dětí. Odstupné se sjednává takto:
a) 500,- Kč za každou osobu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu do 60. dne před začátkem zájezdu,
b) ve výši 20% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 59. dne do 30. dne před jeho zahájením.
c) ve výši 50% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 29. dne do 21. dne před jeho zahájením,
d) ve výši 70% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 20. dne do 15. dne před jeho zahájením,
e) ve výši 80% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 14. dne do 7. dne před jeho zahájením,
f) ve výši 90% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 6. dne do 4. dne před jeho zahájením,
g) ve výši 100% z celkové ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době od 3. dne před jeho zahájením do prvního dne zájezdu.
2. Pokud náklady, které pořadateli vzniknou v důsledku zrušení účasti ve smyslu odst. 1 tohoto článku, převýší odstupné, je zákazník povinen uhradit rozdíl mezi těmito skutečnými náklady a odstupným (aby byly náklady pořadatele uhrazeny v plné výši). Pořadatel má právo jednostranně započíst odstupné proti zákazníkem poskytnuté záloze či ceně nebo jejich části.
3. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den stanovený jako den zahájení zájezdu.
4. Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčerpá-li službu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplní některou ze svých povinností dle článku V. odst. 2 písm. g), h) a i) těchto Všeobecných obchodních podmínek, hradí 100% ceny, tj. prodejní ceny včetně všech zákazníkem zakoupených fakultativních služeb v plné výši, bez uplatnění jakékoliv ze slevy z ceny.
5. Skutečně vzniklými náklady se rozumí náklady, které vynaložil pro zajištění zákazníkem požadovaného zájezdu a souvisejících plnění, a vzniklé v souvislosti s tím, jakož i provozní náklady pořadatele a jím smluvně sjednané, objednané nebo právním předpisem stanovené ceny, odměny a náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům zboží a služeb.
6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a případný následek není závislý na vůli a činnosti pořadatele (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zaplacené a pořadatelem zajištěné služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo nárok na slevu z ceny, pokud není dohodnuto jinak.
7. Již vystavené letenky mohou podléhat storno poplatku až do výše 100% jejich ceny.  

X. Reklamace
1. V případě, že rozsah a kvalita poskytovaných služeb je nižší, než bylo sjednáno v platné smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Pořadatel je povinen reklamaci přijmout v kterékoli provozovně nebo v jeho sídle, a byla-li smlouva o zájezdu či o zakoupení jednotlivé služby uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce, má zákazník právo uplatnit reklamaci u něho. Způsob, jakým má zákazník uplatnit své právo na reklamaci a postup při vyřízení reklamace, jakož i rozhodnutí o reklamaci je stanoven v reklamačním řádu pořadatele, který je zákazníkovi k dispozici ve všech pobočkách pořadatele.
2. V průběhu čerpání služeb je zákazník povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u pořadatele služby, tj. u průvodce či delegáta pokud ho pořadatel v místě má, nebo jiného odpovědného pracovníka tak, aby závadný stav mohl být neodkladně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta znovu.
3. Osoba jednající jménem pořadatele (průvodce či delegát) je povinna sepsat se zákazníkem reklamační protokol. V protokolu bude uvedeno kdy zákazník podal reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Protokol musí být datován, pokud jsou zákazníkem předávány důkazy, poznamenají se do protokolu. Protokol podepíše sepisující osoba jednající jménem pořadatele a zákazník, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem. Zákazník obdrží jeho kopii zhotovenou na náklady pořadatele.
4. Pořadatel je rovněž povinen zákazníkovi vystavit potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o způsobu nápravy reklamované vady služby včetně doby jejího trvání a v případě, že je reklamace zamítnuta, toto zamítnutí rovněž písemně odůvodnit.  

XI. Pojištění
1. Není-li uvedeno jinak, nezahrnují ceny standardních zahraničních zájezdů pojištění pro cestu a pobyt ani jiné pojištění. Povinné pojištění pořadatele proti úpadku tím není dotčeno.
2. Podrobné informace o podmínkách a rozsahu pojištění pro cesty a pobyt, které pořadatel zákazníkovi může zprostředkovat, budou poskytnuty v provozovnách pořadatele nebo u jeho obchodních zástupců.
3. Pořadatel je pro případ úpadku pojištěn u pojišťovny Slavia pojišťovna a.s.

XII. Zpracovávání osobních údajů
1. Pokud zákazník sjedná prostřednictvím pořadatele cestovní pojištění, bere na vědomí, že osobní údaje zákazníka a spolucestujících osob v rozsahu jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, jsou zpracovány pro pojišťovnu Allianz ve smyslu § 4 z.č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě
2. Pro užití poskytovatelem:
a) osobní údaje zákazníka jakož i spolucestujících osob uvedené ve smlouvě o zájezdu jsou podmínkou pro splnění závazků pořadatele vyplývajících ze smlouvy o zájezdu, budou zpracovány pořadatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v účinném znění po dobu potřebnou ke splnění zákonných povinností pořadatele,
b) osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa budou dále použity pro zasílání obchodních nabídek pořadatelem až do okamžiku, kdy s tímto postupem nevysloví zákazník nesouhlas v písemné formě,
c) při zpracování osobních údajů zákazníka je pořadatel povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života,
d) zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních údajů kdykoliv odvolat,
e) zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle z.č. 101/2000 Sb. v účinném znění.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Pořadatele má právo tyto Všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. V takovém případě je pořadatel nejpozději do 30 dní před zahájením zájezdu povinen doručit zákazníkovi oznámení o jejich změně spolu s jejich novým zněním na jeho adresu dle smlouvy. K později zaslaným změnám se nepřihlíží, Zákazní je oprávněn změny odmítnout a od smlouvy do 10 dní od doručení oznámení o změně Všeobecných obchodních podmínek odstoupit, aniž by byl povinen hradit odstupně.
2. Jakékoliv změny smlouvy mohou být učiněny pouze písemně. Promlčecí lhůty ve vztahu k právům smluvních stran ze smlouvy se řídí příslušnými ust. z.č. 89/2012 Sb. Odlišnému stanovení promlčecích lhůt je možno učinit pouze písemně.
3. Veškeré fotografie v katalogu mají pouze informativní charakter.
3. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení.
4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnosti nabývají dnem 1.1.2015 a nahrazují Všeobecné obchodní podmínky předchozí.
5. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zájezdy a služby nabízené a publikované v katalogu pořadatele i na zvláštní nabídky pořadatele.